Reklamacje

W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej i przesłanie go razem z dowodem zakupu na adres:

MO's Beauty Shop
al. Jana Pawła II 69 (wejście od ul. Stawki)
01-038 Warszawa

Formularz reklamacji produktu - MO's Beauty Shop - plik do pobrania

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. (DZ.U. 2014 R. POZ. 827 ZE ZM.)

Szanowny Kliencie,                     

poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego, zawieranej z nami umowy sprzedaży w naszym sklepie stacjonarnym oraz Twoich praw jako konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące towaru lub usługi, w tym cena i ewentualne inne dodatkowe opłaty jeżeli występują, znajdziesz w opisie danej usługi lub na/przy samym produkcie, jego opakowaniu lub załączonej do niego instrukcji. Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować osobiście lub korzystając z danych podanych poniżej.

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla konsumentów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAJĄCEGO I UMOWY SPRZEDAŻY 

Sprzedającym jest MO’S Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00-170) al. Jana Pawła II 66 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697447, NIP: 5252725403, REGON: 368472840.

Dane kontaktowe Sprzedającego:  

· adres sklepu stacjonarnego i adres do doręczeń: MO's Beauty Shop al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa 

· adres siedziby: al. Jana Pawła II 66, 00-170 Warszawa

· adres poczty elektronicznej: shop@mosbeauty.pl

· numer telefonu: +48 728 946 871

Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sprzedający wydaje towar Kupującemu w sklepie stacjonarnym niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. Świadczenie usługi następuje w terminie i w sposób ustalony przez Kupującego i Sprzedającego. 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar albo wykonać usługę bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem umowy.

Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

· osobiście w sklepie: al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa;

· pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa;

· w formie elektronicznej na adres: shop@mosbeauty.pl

Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru lub wykonanej usługi do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że towar sprzedany nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może (4 uprawnienia): 

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

2) złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

4) żądać usunięcia wady

Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

W przypadku żądania wymiany albo usunięcia wady Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres al. Jana Pawła II 69, 00-170 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedający, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia oraz inne koszty związane z reklamacją ponosi Kupujący.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupującego zawierającego umowę jest Sprzedający. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Sprzedający zapewnia kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy zawartej ze Sprzedającym. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedającego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany na wstępie.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w umowie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ze Sprzedającym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl